بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مسیر سایت دفن زباله و نخاله شهرستان ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از مسیر سایت دفن زباله و نخاله شهرستان ماکو

 

# نظر : 0