با حضور ادارات : انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان و مسکن شهرسازی

میز خدمت فرمانداری شهرستان ماکو در نماز جمعه شهرستان ماکو جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار گردید

میز خدمت فرمانداری شهرستان ماکو در نماز جمعه شهرستان ماکو جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار گردید

# نظر : 0