تجلیل محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه و تعدادی از مسئولین از فرزند جانباز ۲۵ درصد آرش امانی ورزشکار کیک بوکسینگ و مقام آور کشوری

تجلیل محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه و تعدادی از مسئولین از فرزند جانباز ۲۵ درصد آرش امانی ورزشکار کیک بوکسینگ و مقام آور کشوری

 

# نظر : 0