بازدید سرزده و شبانه محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بیمارستان فجر جهت بررسی روند خدمات رسانی به مردم

بازدید سرزده و شبانه محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بیمارستان فجر جهت بررسی روند خدمات رسانی به مردم
در این بازدید فرماندار شهرستان ماکو از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان نحوه خدمات دهی به بیماران قرار گرفتند.

بازدید سرزده و شبانه محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از بیمارستان فجر جهت بررسی روند خدمات رسانی به مردم

در این بازدید فرماندار شهرستان ماکو از بخش های مختلف بیمارستان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان نحوه خدمات دهی به بیماران قرار گرفتند.

# نظر : 0