بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از منابع آب شرب شهرستان و سد بارون جهت بررسی چالش های پیش رو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از منابع آب شرب شهرستان و سد بارون جهت بررسی چالش های پیش رو

 

# نظر : 0