حضور دکتر علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در دومین روز کاری خود در مزار شهدای گمنام شهرستان ماکو

حضور دکتر علی محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو در دومین روز کاری خود در مزار شهدای گمنام شهرستان ماکو

 

# نظر : 0