گزارش تصویری / هشتاد و نهمین جلسه کمیته فرعی و امنیتی ایران و ترکیه