رژه خودرویی نیروهای مسلح شهرستان ماکو و نمایش اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی - 12 بهمن 97