گزارش تصویری / مراسم بازگشای مدارس و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت مدارس بازرگان