افتتاح ششمین نمایشگاه توانمندیهای بانوان منطقه آزاد ماکو