گزارش تصویری سفر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به شهرستان ماکو - 22 خرداد 99