موقعيت : دره زنگمار ماكو (دره باغين)

يكي از سرمايه‌گذاران در اين دره دست به اقداماتي براي گردشگران زده است از جمله در آنجا بوفه ـ قهوه‌خانه و كبابي بوجود آمده است كه در فضاي طبيعي مكاني زيبا را بوجود آمده است. با توجه به اينكه أين پارك طبيعي در نزديكي پل قديمي قلعه جوق قرار دارد اهميت زيادي در رابطه با گردشگري دارد.