موقعيت : روستاي بارون حدود 60 كيلومتري ماكو

كليساي زورزور و يا نه‌نه مريم در شرق روستاي بارون قرار گرفته است. قدمت آن به قرن 14 م مي‌باشد. قبلاً اين بنا داخل دره بود و در زمان احداث سد بارون در سال 1367 در حدود 600 متر پس از شماره‌گذاري عيناً بالاي تپه در بالاي روستا انتقال يافته است. اين كليسا با هماهنگي ميراث فرهنگي و خليفه‌گري ارمنه تجديد بنا شده است.