موقعيت : 7 كيلومتري جاده ماكو به بازرگان

كشمش تپه از تپه‌هاي باستاني شهرستان مي‌باشد كه در كنار پل قديمي كشش تپه قرار گرفته است