عکس یادگاری کارکنان شاغل در فرمانداری با حسین عباسی فرماندار پیشین شهرستان ماکو در آخرین روز کاری