بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس آموزش و پرورش از مدرسه ده کلاسه استثنایی امید