دورهمی و تجمع در بوستان‌ها و فضای سبز در روز طبیعت ممنوع می باشد