بازدید اکیپ مشترک نظارت و بازرسی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی فرمانداری ، اداره غله و صمت ماکو از نانوایی های سطح شهر ماکو و روستا ها