برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس پیشگیری از جرایم انتخاباتی در محل دادگستری شهرستان ماکو