بازدید محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری این شهرستان