معاون فرماندار ماکو :
تلاش دشمنان ، کمرنگ نشان دادن اقدامات و خدمات نظام نسبت به مردم است
  • یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 13:30
معاون فرماندار ماکو :
مجمع  مشورتی زنان پل ارتباطی جامعه زنان با مسئولان میباشد
  • چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 13:30