معاون فرماندار ماکو :
مهمترین موضوع در پدافند غیرعامل آگاه سازی و آموزش است
  • چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 12:00
معاون فرماندار ماکو :
نقش و جایگاه روستائیان در توسعه جامعه بر هیچ کسی پوشیده نیست
  • سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 20:00