فرماندار ماکو در جلسه پیشگیری از سرقت شهرستان :
برابر اعلام مراجع ذیربط میزان سرقت در شهرستان ماکو نسبت به سایر مناطق استان در سطح پایین تری قرار دارد
  • دوشنبه 9 تیر 1399 ساعت 10:00