محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
خبرنگاران باید زیر چتر حمایتی مسئولین قرار بگیرند
  • یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 13:00
محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو :
تنها در عرض یک هفته ۳ نفر فوتی داشته ایم
  • یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 10:00