برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان
  • دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
اطلاعیه اتحادیه نانوایان شهرستان ماکو
  • دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00