فرماندار ماکو در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر :
ذهن توسعه یافته می تواند منجر به توسعه همه جانبه یک شهرستان و کشور شود
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 22:30
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :
عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 16:00
فرمانداری ماکو :
اهداء یک دستگاه ایکس ری به گمرک بازرگان توسط سازمان ملل متحد
  • دوشنبه 7 مرداد 1398 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
حفظ و تامین امنیت وظیفه دولت و حاکمیت است
  • یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 20:00