رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :
عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 16:00
فرمانداری ماکو :
اهداء یک دستگاه ایکس ری به گمرک بازرگان توسط سازمان ملل متحد
  • دوشنبه 7 مرداد 1398 ساعت 10:30
فرماندار ماکو :
حفظ و تامین امنیت وظیفه دولت و حاکمیت است
  • یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 20:00
1 2 3