فرماندار ماکو در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و هنر :
ذهن توسعه یافته می تواند منجر به توسعه همه جانبه یک شهرستان و کشور شود
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 22:30
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :
عدالت و شفافیت در توزیع اعتبارات دو رویکرد مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است
  • سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 16:00