فرماندار ماکو :
جوانان موتور محرکه توسعه همه جانبه کشور هستند
  • سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 12:30
معاون فرماندار ماکو :
ترانزیت دام از گمرک بازرگان یک فرصت مهم در حوزه تجاری و اقتصادی است
  • دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 14:30
فرماندار ماکو :
لزوم ساماندهی سرویس مدارس تا قبل از آغاز سالتحصیلی جدید
  • شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 14:30