بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از اداره آموزش و پرورش شهرستان و دیدار صمیمی با کارکنان این مجموعه

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از اداره آموزش و پرورش شهرستان و دیدار صمیمی با کارکنان این مجموعه

 

# نظر : 0