در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ادارات و سازمان ها :

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از واحد های اداری شبکه بهداشت و درمان

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو از واحد های اداری شبکه بهداشت و درمان

 

# نظر : 0