بازدید محمدی ایروانلو فرماندار ماکو بهمراه رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان آذربایجان غربی از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ماکو و روند ثبت نام از داوطلبان

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار ماکو بهمراه رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان آذربایجان غربی از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ماکو و روند ثبت نام از داوطلبان

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان آذربایجان غربی از محل ثبت نام ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ماکو و روند ثبت نام از داوطلبین

# نظر : 0