کسب رتبه دوم فرمانداری شهرستان ماکو در بین فرمانداریهای استان در طرح تابش امید و تجلیل معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار از مهدی محمدپور مدیر روابط عمومی فرماندای ماکو

کسب رتبه دوم فرمانداری شهرستان ماکو در بین فرمانداریهای استان در طرح تابش امید و تجلیل معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار از مهدی محمدپور مدیر روابط عمومی فرماندای ماکو

# نظر : 0