دیدار رئیس آموزش و پرورش شهرستان ماکو بهمراه جمعی از مدیران این مجموعه با علی محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

دیدار رئیس آموزش و پرورش شهرستان ماکو بهمراه جمعی از مدیران این مجموعه با علی محمدی ایروانلو فرماندار جدید شهرستان ماکو

 

# نظر : 0