تحویل صندوق های اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به نمایندگان فرماندار و اعزام عوامل اجرایی به شعب

تحویل صندوق های اخذ رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به نمایندگان فرماندار و اعزام عوامل اجرایی به شعب

# نظر : 0