بازرسی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو از نانوایی های سطح شهر جهت بررسی کیفیت نان ، رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به پروتکل های بهداشتی

بازرسی محمدی ایروانلو نماینده عالی دولت در شهرستان ماکو از نانوایی های سطح شهر جهت بررسی کیفیت نان ، رضایتمندی مشتریان و رسیدگی به پروتکل های بهداشتی

 

# نظر : 0