حضور بخشدار مرکزی ماکو بهمراه روسای ادارات جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در روستای سعید آباد بمنظور رسیدگی به درخواست های مردمی در ارتباط با محدودیت های اراضی روستا جهت ساخت و ساز

حضور بخشدار مرکزی ماکو بهمراه روسای ادارات جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در روستای سعید آباد بمنظور رسیدگی به درخواست های مردمی در ارتباط با محدودیت های اراضی روستا جهت ساخت و ساز

 

# نظر : 0