برگزاری جلسه هماهنگی کمیته های انتخاباتی 1400 به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل فرمانداری ماکو

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته های انتخاباتی 1400 به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان در محل فرمانداری ماکو

# نظر : 0