برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی سال ۱۴۰۰ شهرستان ماکو به ریاست امام جمعه ماکو و با حضور فرماندار و سایر مسئولین مربوطه در محل دفتر امام جمعه

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی سال ۱۴۰۰ شهرستان ماکو به ریاست امام جمعه ماکو و با حضور فرماندار و سایر مسئولین مربوطه در محل دفتر امام جمعه

# نظر : 0