بازدید معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو بهمراه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماکو از چاپخانه کوثر

بازدید معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ماکو بهمراه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماکو از چاپخانه کوثر

# نظر : 0