بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه و فرمانده انتظامی شهرستان از مکشوفات دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی انتظامی شهرستان ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه و فرمانده انتظامی شهرستان از مکشوفات دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی انتظامی شهرستان ماکو

# نظر : 0