جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ماکو با حضور حسین عباسی فرماندار شهرستان ماکو در دفتر ریاست دادگستری شهرستان ماکو برگزار شد.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ماکو با حضور حسین عباسی فرماندار شهرستان ماکو در دفتر ریاست دادگستری شهرستان ماکو برگزار شد.

جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان ماکو با حضور حسین عباسی فرماندار شهرستان ماکو در دفتر ریاست دادگستری شهرستان ماکو برگزار شد.

 

 

 

# نظر : 0