محمدی ایروانلو رئیس هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ماکو :

با گذشت پنج روز از ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر جمعا" ۲۶ نفر از شهرهای ماکو و بازرگان ثبت نام کرده اند که تمامی ثبت نام کنندگان مرد هستند

با گذشت پنج روز از ثبت نام داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر جمعا" ۲۶ نفر از شهرهای ماکو و بازرگان ثبت نام کرده اند که تمامی ثبت نام کنندگان مرد هستند

 

# نظر : 0