بازدید و بررسی میدانی محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین شهرستان از محوطه بیرونی و داخلی گمرک بازرگان در راستای تأمین امنیت و رسیدگی به مشکلات بوجود آمده

بازدید و بررسی میدانی محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین شهرستان از محوطه بیرونی و داخلی گمرک بازرگان در راستای تأمین امنیت و رسیدگی به مشکلات بوجود آمده

بازدید و بررسی میدانی محمدی ایروانلو فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان ماکو بهمراه اعضای شورای تامین شهرستان از محوطه بیرونی و داخلی گمرک بازرگان در راستای تأمین امنیت و رسیدگی به مشکلات بوجود آمده برای کامیون داران و رانندگان

# نظر : 0