بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه ماکو و سایر مسئولین ذیربط شهرستان از محل حادثه انفجار گاز ( منزل جانباز گرانقدر آقای ناصر رجبی ) و پیگیری در راستای حل مشکلات پیش آمده

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو بهمراه امام جمعه ماکو و سایر مسئولین ذیربط شهرستان از محل حادثه انفجار گاز ( منزل جانباز گرانقدر آقای ناصر رجبی ) و پیگیری در راستای حل مشکلات پیش آمده

 

# نظر : 0