اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ماکو به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ماکو به ریاست محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

# نظر : 0