بازرسی اکیپ مشترک اداره صمت و غله از واحدهای نانوایی ماکو ، بازرگان ، روستاهای باشکند و کشمش تپه از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۲

بازرسی اکیپ مشترک اداره صمت و غله از واحدهای نانوایی ماکو ، بازرگان ، روستاهای باشکند و کشمش تپه از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۲

 

# نظر : 0