گزارش تصویری / مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهر ماکو

گزارش تصویری / مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهر ماکو

گزارش تصویری / مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهر ماکو

 

# نظر : 0