برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس پیشگیری از جرایم انتخاباتی در محل دادگستری شهرستان ماکو

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس پیشگیری از جرایم انتخاباتی در محل دادگستری شهرستان ماکو

# نظر : 0