در راستای نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی در ادارات و سازمان ها :

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان از واحد های اداری شهرداری ماکو

بازدید محمدی ایروانلو فرماندار شهرستان ماکو به همراه مدیر شبکه بهداشت و درمان از واحد های اداری شهرداری ماکو

 

# نظر : 0